Vitajte na stránkach internetového obchodu TRINÁSTY. V tejto časti nájdete informácie o obchodných podmienkach, za ktorých si môžete zakúpiť tovar na diaľku prostredníctvom e-shopu www.trinasty.sk

1. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Trinásty s.r.o. so sídlom Zlatá ulička, 984 01 Lučenec, IČO : 36026859, zapísaná v OR vedenom okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel Sro,Vložka č.:6502/S ( ďalej len „predávajúci“ ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke ( ďalej len tovar ). Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v súlade so śpecifikáciou, alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.

3. OBJEDNANIE TOVARU , UZATVORENIE ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri registrácii.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a môžete ju uskutočniť nasledovne :

– Objednávka realizovaná cez internet

 • Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku
 • Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov
 • Pre objednanie tovaru vložte požadovaný tovar do nákupného košíka
 • Skontrolujte obsah nákupného košíka, resp. upravte jeho obsah
 • Stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka
 • Ak ste našim zákazníkom prvý krát – vyplňte prosím svoje registračné údaje v sekcii „REGISTRÁCIA “ (registrovaný zákazník zadá meno, heslo a a potvrdí tlačidlom „PRIHLÁSIŤ“
 • Nákup ukončíte výberom spôsobu dopravy a spôsobu platby.
 • Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky.
 • K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu a akceptácii objednávky („Potvrdenie objednávky“ )
 • Elektronickou poštou, alebo telefonicky oznámime kupujúcemu termín, kedy bude tovar k dispozícii a objednávka bude vybavená

– Prostredníctvom e-mailu objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: tr******@tr******.sk
– Telefonicky na telefónnom čísle 047/333 7115

Každá objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:
–  identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo
–  jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. objednávkové číslo tovaru, presný názov tovaru, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)
–  presné miesto dodania tovaru
–  identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky  po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka alebo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný :
a ) dodať na základe objednávky potrvdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
b ) zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c ) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady požadované platnými právnymi predpismi – návody v slovenskom jazyku, záručný list (pre tovar, ktorý záručný list bežne neobsahuje, slúži na tento účel faktúra s dodacím listom)

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:
a)  prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c)  nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. KÚPNA CENA , PLATOBNÉ PODMIENKY

a)  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) a to formou  :

 • hotovostnej platby v sídle firmy v Lučenci
 • dobierkou v mieste dodania tovaru
 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby
 • platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úver
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky

b)  Predávájúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov a administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien.
c)  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom – za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
d)  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru
e)  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
f)  V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
d)  Ceny uvádzané na web stránkach, ktoré majú byť uhradené kupujúcim, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.

7. DODACIE PODMIENKY

a)  Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
b)  Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať kupujúcemu v lehote do :

 • 3dní, ak je tovar skladom u predávajúceho
 • 3 – 30 dní ak nie je skladom a doba je závislá  od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

c)  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje telefonicky, alebo mailom. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5,- Eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
d)  V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál, alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode c) článku „Dodacie podmienky“ týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
e)  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou
f) Dodávateľ má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné objednaný tovar zabezpečiť. V takomto prípade ponúkne kupujúcemu náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKYCH PRÁV A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA VLASTNÍCTVA NA TOVAR

a)  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
b)  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Nedeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorého úplné znenie je súčasťou sekcie Reklamačný poriadok v internetovom obchode dodávateľa.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma Trinásty s.r.o., ako prevádzkovateľ servera www.trinasty.sk sa zaväzuje k nižšie uvedenému :
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadáva kupujúci pri registrácii :
Ako kupujúci musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:

 •          Meno a priezvisko
 •          Úplnú poštovú adresu
 •          Telefonické, prípadne faxové spojenie

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok inou adresou než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Ak je kupujúcim právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 •           Meno firmy
 •           Úplnú poštovú adresu
 •           Telefonické, prípadne faxové spojenie
 •           IČO
 •           DIČ
 •           Bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod.

Údaje o  činnosti kupujúceho
Údaje o nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané  v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

11. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu.

Potvrdením butonu Objednávka s povinnosťou platby vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami a pravidlami registrácie.

Súhlas dotknutej osoby:

 • Zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s obchodnými podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec.
 • V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané spoločnosťou Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný spoločnosťou Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.
 • Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec,.
 • Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.
 • Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.
 • Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.trinasty.sk, s vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.
 • Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: – ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu ako aj sprostredkovatelia uvedení v zozname na adrese www.trinasty.sk
 • Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Zákaznícky servis Trinásty s r.o. Zlatá ulička, 984 01 Lučenec je v prevádzke v pracovné dni medzi 9.00 a 17.00 hod. na telefónnom čísle: 047 4332772

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

a)  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a ponúknuť mu iné riešenie alebo mu vrátiť už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet.
b)  Predávajúci si vyhradzuje právo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru
c)  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 4. a 5. tohto čl. OP bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov“), pričom sa zaväzuje doručiť „Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy“ a zakúpený tovar s príslušenstvom v uvedenej lehote.
d)  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
e)  Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť Predávajúcemu úmysel odstúpiť od kúpnej zmluvy.
f)  Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. K rýchlemu a bezproblémovému riešeniu prikladáme Formulár pre vrátenie tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale na vlastné náklady vo forme poistenej zásielky. Tovar je nutné vrátiť na adresu prevádzky, ktorá je uvedená vo faktúre.
g)  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je nekompletný, alebo je  poškodený, vrátane jeho originálneho obalu a príslušenstva, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, zníženú o náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a to v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.
h)  V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode d) a e) bodu 11.Odstúpenie od kúpnej zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienok , odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
ch)  Kupujúci nie je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

13.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

a) Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: tr******@tr******.sk
b) V prípade zamietavej odpovede z našej strany, alebo, alebo ak by ste nedostal odpoveď v lehote 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, alebo ak nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
c) Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
d) Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporovSpotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
e) Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ar*@so*.sk
f) Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
g) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom Platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
g) Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a)  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
b)  V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
c)  V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa spätného doručenia tovaru predávajúcemu
d)  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
e)  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
f)  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
g ) Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15. ORGÁN DOZORU

Prípadné spory medzi firmou Trinásty a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 048/412 49 69 • 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

e-mail: **@so*.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na firmu Trinásty pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktná e-mailová adresa firmy Trinásty je: tr******@tr******.sk

Odporúčame nás kontaktovať prostredníctvom Kontaktného formulára