Spracovanie a ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov zákazníka (dotknutej osoby) je zaručená zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií, alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu.

Kto údaje zbiera a spracúva – identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť Trinásty s.r.o. so sídlom Zlatá ulička, 984 01 Lučenec, IČO 36 026 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 5060/S, ktorá prevádzkuje e-shop trinasty.sk, spracúva vaše osobné údaje, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a prípadne vyberá ďalších spracovateľov, ktorí jej budú so spracovaním osobných údajov pomáhať.


Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov obrátiť – môžte nás kontaktovať na tel.čísle +421 47 333 7115, alebo na e-mail: tr******@tr******.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spoločnosť Trinásty spracúva nasledujúce osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Objednávky prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru:
  meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo, poprípade názov firmy, IČO a DIČ, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Trinásty)Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade objednávky zákazníka prostredníctvom e-shopu článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Newsletter, upozornenie na nové príspevky na blogu:
  Meno, e-mailová adresa
 • Komentáre na e-shope:
  Meno, e-mail a IP adresa
 • Kontaktný formulár a dotaz na produkty:
  Meno a e-mailová adresa

Dôvod a účel zberu, dĺžka uchovávania údajov

 • Objednávky
  Pre plnenie zmluvy a fakturáciu, aby sme mohli vybaviť vašu objednávku. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 • Newsletter, upozornenie na nové príspevky na blogu:
  Osobné údaje využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky, inšpirácie, rady a návody zaujímajú. Doba uchovania vašich údajov je 10 rokov od poslednej objednávky.
  Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia.V oboch prípadoch môžte ukončiť odber našich e-mailov sami – kedykoľvek odhlásením odoberania v zápätí akéhokoľvek e-mailu.
 • Komentáre na e-shope:
  Na základe vášho súhlasu, aby sme mohli váš komentár prezentovať a zároveň sa chránili proti spamu
 • Kontaktný formulár a dotaz na produkty:
  Na základe rokovaní o budúcom zmluvnom plnení, aby sme mohli zodpovedať váš dotáz, alebo navrhli požadované riešenie

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zabezpečujeme sami. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií však využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a ich činnosť je v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • DHL, GLS, Parcel Shop a SL pošta – prevádzkujú kuriérske a doručovacie služby
 • Consumer Finance Holding a VÚB banka – poskytovatelia spotrebného úveru v prípade predaja na splátky
 • Saldo Plus – poskytuje ekonomické spracovanie
 • Mailchimp – ktorá prevádzkuje aplikáciu Mailchimp
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics
 • Servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Zaručujeme vám však, že výber, spracovateľa bude podmienený jeho súladom so spĺňaním podmienok GDPR.


Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Navštevník ktorý vyplní formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Pri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu. Používanie súborov cookie môžte vo svojom prehliadači zakázať.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv.

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: tr******@tr******.sk

 • Právo na informácie – je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami na spracovanie osobných údajov.
 • Právo na prístup k informáciám – kedykoľvek nás môžte vyzvať a doložíme vám v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov – ak sa u vás niečo zmení, alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne, či neúplné.
 • Právo na obmedzenie spracovania – môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.
 • Obmedzenie rozsahu osobných údajov, alebo účelov spracovania – napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.
 • Právo na vymazanie (byť zabudnutý) – vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom
 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov -ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.